Restaurering av rensade eller rätade vattendrag i Löftaån (Kullagärdsbäcken-Skärbäck)

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0392105
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Förekomsten ligger inom ett markavvattningsföretag. För att avvattna mark i syfte att odla krävs åtgärder som leder till att grundvattennivån sänks på de områden som ska avvattnas. Marken blir då mindre blöt och därmed mer lämplig för odling. Effekten kan uppnås genom att räta och/eller bredda ett vattendrag. Vid rätning påverkas vattendragets planform och vattendragets sträckning blir kortare. Det innebär att vattendragets lutning ökar som ger en ökad vattenhastighet, vilket leder till en förändrad hydrologisk regim. Detta i sin tur leder till en förändring i sedimenttransport som ger ett förändrat bottensubstrat. När vattendraget breddas och sänks förändras även vattendragets form och kanter. Dessutom försvinner naturliga strukturer vid omgrävning. Beskrivna hydromorfologiska förändringar innebär att kvaliteten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem försämras och att det heller inte finns förutsättningar för god ekologisk status.

Åtgärdsförslaget är övergripande och syftar till att vidta de åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status. Beroende på omfattningen av markavvattningsföretaget kan olika åtgärder krävas, samtidigt som den markavvattnande förmågan bibehålls där den är nödvändig. Den angivna storleken på förbättringsbehovet är en uppskattning baserat sträckan vattendrag som bedöms rätad/rensad/påverkad av markavvattning och uppskattad medelbredd på vattendraget.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 0 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Biotopvårdande åtgärder
 
Biotopvård i vattendrag
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2020-01-10 12:13
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Hallands län
Senast uppdaterad
2020-04-26 13:52
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Löftaån (Kullagärdsbäcken-Skärbäck) - WA86436541
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Kustnära områden (mellan) - AREA00590
Delområde/Ansvarsområde
Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE105106
Delavrinningsområde
Ovan 636755-128876 - SE636936-128884
Vatten
Löftaån (Kullagärdsbäcken-Skärbäck) - WA86436541
Län
Halland - 13
Kommun
Kungsbacka - 1384

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av hydrologisk regim - jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Flödesförändringar