Utsläppsreduktion miljöfarlig verksamhet - deponier - Österhagstippen

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0394532
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Vattenförekomsten bedöms ha betydande påverkan av miljögifter från deponier.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
125096
Livslängd
Schablonlivslängd
0 år
Startår
2022
Slutår
2027
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2020-01-13 15:35
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad
2020-03-04 16:15
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Stockholms län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Drevviken - WA27714985
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Tyresån och Kalvfjärden - AREA00558
Delområde/Ansvarsområde
Tyresån - AREA00333
Stockholm - AREA00297
Huvudavrinningsområde
Tyresån - SE62000
Delavrinningsområde
Utloppet av Drevviken - SE656918-163408
Vatten
Drevviken - WA27714985
Län
Stockholm - 01
Kommun
Huddinge - 0126
Haninge - 0136
Tyresö - 0138
Stockholm - 0180

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Kadmium och kadmiumföreningar CHEM_CD Saknas Saknas Minskning Kilogram/år
Bly och blyföreningar CHEM_PB Saknas Saknas Minskning Kilogram/år
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater CHEM_PFOS Saknas Saknas Minskning Kilogram/år

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - Deponier

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter
Förorening av miljögifter