Utsläppsreduktion miljöfarlig verksamhet - deponier - Råstasjötippen

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0394534
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Vattenförekomsten bedöms ha betydande påverkan av miljögifter från deponier.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
130122
Livslängd
Schablonlivslängd
0 år
Startår
2022
Slutår
2027
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2020-01-13 15:35
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad
2020-03-04 16:23
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Stockholms län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Brunnsviken - WA68040883
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Igelbäcken, Edsviken och Brunnsviken - AREA00526
Delområde/Ansvarsområde
Stockholms inre skärgård och Hallsfjärden - AREA00331
Stockholm - AREA00297
Huvudavrinningsområde
Till annat land - SE000
Vatten
Brunnsviken - WA68040883
Län
Stockholm - 01
Kommun
Stockholm - 0180
Solna - 0184

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Zink CHEM_ZN Saknas Saknas Minskning Kilogram/år
Kadmium och kadmiumföreningar CHEM_CD Saknas Saknas Minskning Kilogram/år
Koppar CHEM_CU Saknas Saknas Minskning Kilogram/år
Bly och blyföreningar CHEM_PB Saknas Saknas Minskning Kilogram/år
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater CHEM_PFOS Saknas Saknas Minskning Kilogram/år

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - Deponier

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter
Förorening av miljögifter