Biotopvård i vattendrag i Björklingeån

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0395070
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Förekomsten är påverkad av markavvattning eller är på annat sätt påverkad av fysiska ingrepp. Effekten kan uppnås genom att räta och/eller bredda/rensa ett vattendrag. Vid rätning påverkas vattendragets planform. När vattendragets sträckning blir rakare blir den också kortare. Det innebär att vattendragets lutning ökar. Den ökade lutningen leder till en ökad vattenhastighet, vilket leder till en förändrad hydrologisk regim. Detta leder i sin tur till en förändring i sedimentflöden. Effekten av en förändrad sedimentregim är ett förändrat bottensubstrat. När vattendraget breddas och sänks förändras vattendragets form och kanter. Dessutom försvinner naturliga strukturer vid omgrävning. Beskrivna hydromorfologiska förändringar innebär att kvaliteten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem försämras och det finns heller inte förutsättningar för god ekologisk status.


Åtgärdsförslaget är övergripande och syftar till att vidta de åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status. Lämpliga åtgärder för att återfå ett naturligt vatten i vattendrag med markavvattningsföretag är ofta fri utveckling och eventuellt tillföra strukturer för att skapa variation. När det gäller rätade vattendrag kan det vara aktuellt med återmeandring. I båda fallen kommer därmed markavvattningen att försämras med tiden.


I vissa fall är det angeläget att bibehålla markavvattningens avvattnande förmåga. Då behöver åtgärderna vara något annorlunda de ovan beskrivna. Det finns åtgärder som kan minska påverkanstrycket av markavvattning på både hydromorfologiska- och fysikalisk-kemiskaförhållanden. Dessa åtgärder möjliggör förbättring av kvaliten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem och därmed skapas förutsättningar för god ekologisk status. Samtidigt som den markavvattnande förmågan bibehålls där den är nödvändig. Exempel på sådana åtgärder kan vara att anlägga tvåstegsdiken och/eller Ekologiskt funktionella kantzoner och att underhållet av markavvattningsföretaget sker via punktinsatser istället för att hela sträckan underhålls på en gång.

Åtgärden behöver utredas mer.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1,7 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Biotopvårdande åtgärder
 
Biotopvård i vattendrag
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2020-01-17 10:30
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Uppsala län
Senast uppdaterad
2021-03-26 14:40
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Uppsala län