Biotopvård i vattendrag i Bruatorpsån: mynningen mvs Kalmarsund - Glasholmsån

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0402913
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
För att återskapa en mer naturlig fåra och vattenföring i vattendraget kan det t.ex. krävas biotopvård. Exempel på biotopvård kan vara utläggning av block, sten och andra strukturer som kan minska den påverkan som bl.a. rätning och rensning av vattendragsfåran har haft på livsmiljön för vattenlevande organismer. Vilken åtgärd som är lämpligast styrs av många faktorer. Exempel på sådana faktorer är anledningen till att vattendraget är rätat och rensat samt förutsättningarna i omgivningen. För att ta fram en lämplig åtgärd behöver en utredning utföras som ska ske i dialog med markägaren. Innan en åtgärd blir aktuell behöver även de juridiska förutsättningarna utredas och eventuella prövningar genomföras. Storleken på åtgärdsytorna har uppskattats genom att använda medelbredden från länets små- och medelstora biotopkarterade vattendrag, 6,4 ± 5,1 meter (medelbredd ± standardavvikelse) och multiplicera det med sträckan (meter) av vattenförekomsten som är påverkad av t.ex. rätning eller rensning.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 14 000 Kvadratmeter
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Biotopvårdande åtgärder
 
Biotopvård i vattendrag
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2020-02-21 08:23
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad
2020-03-13 13:40
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Kalmar län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Bruatorpsån: mynningen mvs Kalmarsund - Glasholmsån - WA72346062
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Bruatorpsån-Grisbäck - AREA00428
Delområde/Ansvarsområde
Smålandskusten - AREA00258
Huvudavrinningsområde
Bruatorpsån - SE79000
Delavrinningsområde
Mynnar i havet - SE625702-151824
Vatten
Bruatorpsån: mynningen mvs Kalmarsund - Glasholmsån - WA72346062
Län
Kalmar - 08
Kommun
Torsås - 0834

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Saknas Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Övriga effekter

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
HABITAT Saknas Saknas Ökning Kvadratmeter

Miljömålskoppling

Miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Befintlig lagstiftning
Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av hydrologisk regim - jordbruk
Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Flödesförändringar
Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar