Väster om Bruzaholm - Bariärrer och sponter

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0403529
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Barriärer och sponter är till för att förhindra spridning av föroreningar vid olyckor på vägar.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 4 000 Meter
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Särskilda trafikåtgärder (väg, järnväg, flygplatser)
 
Åtgärder vid olycksrisk
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2020-02-28 14:15
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Väster om Bruzaholm - WA20461017
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Emån - AREA00261
Lokalvattensamverkan
Brusaån - AREA00383
Delområde/Ansvarsområde
Emån - AREA00261
Huvudavrinningsområde
Emån - SE74000
Delavrinningsområde
Ovan 639078-146515 - SE639114-146354
Mynnar i Silverån - SE639139-146486
Vatten
Väster om Bruzaholm - WA20461017
Län
Jönköping - 06
Kommun
Eksjö - 0686

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur
Diffusa källor - Urban markanvändning

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter
Saltförorening

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter
Klorid/Sulfat
Övriga miljöproblem