Biotopvård i kustvatten i Draget

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0404111
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Biotopvårdande åtgärder
 
Biotopvård i kustvatten
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2020-03-03 16:07
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Draget - WA69571596
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Nedre Ljungan - AREA00856
Delområde/Ansvarsområde
Ljungan - AREA00273
Huvudavrinningsområde
Till annat land - SE000
Vatten
Draget - WA69571596
Län
Västernorrland - 22
Kommun
Sundsvall - 2281

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för turism och rekreation
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för sjöfart
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat: urban markanvändning
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat: transport
Förändring av hydrologisk regim – Sjöfart
Förändring av hydrologisk regim - annat
Förändring av hydrologisk regim - annat: transport
Förändring av hydrologisk regim - annat: urban markanvändning
Förändring av hydrologisk regim - annat: industri
Förändring av hydrologisk regim - annat: översvämningsskydd
Förändring av hydrologisk regim - annat: energi - ej vattenkraft
Förändring av hydrologisk regim - annat: turism och rekreation
Förändring av morfologiskt tillstånd - för sjöfart
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: transport
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: industri
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: urban markanvändning
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: energi ej vattenkraft
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: turism och rekreation

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
Syrefattiga förhållanden p.g.a. belastning av organiska ämnen
Miljögifter
Förorenade sediment
Annat betydande miljöproblem
Främmande arter
Brunifiering, ökande humushalt
Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar
Kontinuitetsförändringar