Biotopvård i Ryssbyån: Torsbäcken - Norrebäcken

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0413893
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
För att återskapa en mer naturlig vattenföring och livsmiljö i vattenförekomsten kan det t.ex. krävas biotopvård. Exempel på biotopvård kan vara utläggning av block, sten och andra strukturer som kan minska effekten som rätning och rensning har haft på vattenföringen i vattendraget. Vilken åtgärd som är lämpligast styrs av många faktorer. Exempel på sådana faktorer är verksamhetens tillåtlighet och förutsättningarna i omgivningen. För att ta fram en lämplig åtgärd behöver en utredning utföras som ska ske i dialog med markägaren. Innan en åtgärd blir aktuell ska de prövningar som krävs genomföras. Storleken på åtgärdsytorna har uppskattats genom att använda medelbredden från länets små- och medelstora biotopkarterade vattendrag, 6,4 ± 5,1 meter (medelbredd ± standardavvikelse) och multiplicera det med sträckan (meter) av vattenförekomsten som är påverkad av t.ex. rätning eller rensning.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 26 000 Kvadratmeter
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Biotopvårdande åtgärder
 
Biotopvård i vattendrag
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2020-03-24 13:31
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad
2020-03-24 13:32
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Kalmar län