Utrivning av vandringshinder vid Holmens kraftstation

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0455087
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
2017 revs en damm vid Holmens kraftstation. Därmed återskapades en lång strömsträcka i anslutning till Hedströmmens naturreservat. Biotopvårdande åtgärder gjordes på platsen för att underlätta fiskens lek och vandring uppströms. Mer om åtgärden finns att läsa under kvalitetsfaktorn konnektivitet.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Utrivning av vandringshinder
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2017
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2021-02-01 08:50
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län