Möjliggöra upp- och nedströmspassage vid Sörforsa kraftverk

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0461590
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Vattenförekomsten är påverkad av vandringshinder som har en negativ effekt på uppströms och nerströms passage av fiskar och andra organismer. God vandringsbarhet förbi platsen behöver säkerställas. Det kan göras genom att till exempel anlägga väl fungerande faunapassage. Vilken åtgärd som är lämpligast styrs av många faktorer. Exempel på sådana faktorer är verksamhetens tillåtlighet, omgivningens beskaffenhet och förekommande fiskarter. Innan en detaljerad åtgärd fastställs och genomförs behöver en utredning genomföras för att ta fram lämplig åtgärd.
För att åtgärden ska få full effekt behöver passage av havsvandrande fisk fungera vid anläggningarna Viforsens vattenkraftverk.
Som åtgärdseffekt anges, där information finns, yta lämpligt habitat för strömlevande fiskar som finns uppströms dammen. Den uträknade ytan gäller upp till nästa damm i de fall där det finns en sådan.

För mer information avseende fiskvägar hänvisas till Havs- och Vattenmyndighetens vägledning för fisk- och faunapassager som finns tillgänglig på myndighetens hemsida.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Informationskälla
Åtgärden skapades
2021-02-24 19:59
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län