Hänsyn vid dikning

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0469384
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
På skogsmark är hänsyn vid dikning en åtgärd som syftar till att minska transporten av finpartiklar, humus, näringsämnen och kvicksilver till vattenförekomsterna. Åtgärden innefattar främst hänsyn vid skyddsdikning och rensning av diken men även nyanlagda diken och vägdiken bör beaktas för åtgärden.
Skyddsdikning och rensning av diken ska utföras i enlighet med skogsvårdslagstiftningen, det vill säga ”Skyddsdikning och rensning av diken ska avslutas innan de når sjöar och vattendrag eller åtgärder vidtas så att skadlig slamtransport förhindras.” Åtgärden kan till exempel innebära att man lämnar översilningszon mot vatten vid rensning av befintliga diken och vid eventuell nydikning (Andersson E. et al 2019; Skogsvårdslagen 1979:429, Skogsvårdsförordningen 1993:1096, samt Skogsstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd SKSFS 2011:7).
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärder för att minska påverkan från skogsbruk
 
Hänsyn vid dikning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
0 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2021-07-08 13:34
Åtgärden skapades av
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Björnöfjärden - WA98700208
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Nackas och Värmdös fjärdar - AREA00535
Delområde/Ansvarsområde
Stockholm - AREA00297
Östergötlands och Stockholms mellankustvatten - AREA00335
Huvudavrinningsområde
Till annat land - SE000
7 - 7
Vatten
Björnöfjärden - WA98700208
Län
Stockholm - 01
Kommun
Värmdö - 0120

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Skogsbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen