Täckning av vattenvegetation

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000624
Syftet med metoden är att ta bort förutsättningarna för överlevnad genom att förhindra ljusinstrålning till vattenväxterna. Täckning kan även utgöra en rent fysisk barriär som förhindrar tillväxten, exempelvis vid groning av frön. Materialet som används måste vara heltäckande och tåligt.
VISSMEASURETYPE000624
Publik och till planering
Reducering av invasiva främmande arter
 
Täckning
 
Täckning av vattenvegetation
Kvadratmeter Sekundär enhet
Kvadratkilometer Sekundär enhet
Hektar Primär enhet
20 år
2012-07-03 15:37
2016-08-22 08:48

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Introducerade sjukdomar eller arter
Annan signifikant påverkan - Introducerade arter

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Annat betydande miljöproblem
Främmande arter

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 275 000 kr/ha - Sverige 50-150 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 275 000 kr/ha - Sverige 50-150 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Kostnader utgörs av inköp av täckduk (polyeten), armeringsjärnsmattor och arbetskostnad.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 19 000 kr/ha - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Målet är att ta bort bestånd av invasiva vattenväxter för att minimera utbredning och spridning.
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
NV - Åtgärdsprogram för hotade arter
NV - Biologisk månfaldsanslag

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Naturvårdsverket
Länsstyrelserna
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Vattenråd
Ideell naturvård
Naturskyddsföreningen
För Synergieffekter finns ingen uppgift

Hinder

Hinder

Avsaknad av ekonomiska incitament
Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift