Skyddszon på åkermark

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000722
Skyddszon på åkermark kan delas in i ett antal underåtgärder:
- gräsbevuxna skyddszoner längs vattendrag som inte skördas
- gräsbevuxna skyddszoner längs vattendrag som skördas
- anpassade skyddszoner - placerade där störst effekt kan uppnås. t.ex. efter diken, erosionsstråk inne i fält, runt brunnar med ytvattenintag m.m.
Detaljerade uppgifter om kostnader och effekter finns under respektive underåtgärd.
VISSMEASURETYPE000722
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Skyddszon på åkermark
Hektar Primär enhet
5 år
2012-08-29 10:17
2020-12-17 14:10

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Löpande kostnader Löpande kostnader innefattar:
Putsning: cirka 600 kronor per hektar och år.
Utsäde: cirka 200 kronor per hektar och år.
Arbetskostnad: cirka 200 kronor per hektar och år.

För mer information se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Produktionsbortfall Produktionsbortfallet innefattar de intäkter som förloras på grund av annan markanvändning än odling, värdet basera ett genomsnittligt arrendepris för åkermark inom slättbygd och mellanbygd.

För mer information se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Total åtgärdskostnad är beräknad på följande viss:

Total åtgärdskostnad= Investeringskostnad + Löpande kostnader* Nuvärdesfaktor + Produktionsbortfall*Nuvärdesfaktor

Nuvärdesfaktor = 4,515052375
Diskonteringsränta: 3,50%
Livslängd: 5 år.

15351= 0 + 1000* 4,515052375 + 2400*4,515052375

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
2,33 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 1831 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
Se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv

Miljöindikatorer

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket - Miljöersättningar
För Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

2. Miljögifter Positiv
För Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift