Muddring av förorenade sediment, deponering på land

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000739
Muddring innebär att bottenmaterial i en sjö, ett vattendrag eller i havet tas bort. Man kan muddra genom att spränga, gräva eller suga upp material. Massorna kan sedan deponeras, läggas upp
på land (s.k. uppläggning).
VISSMEASURETYPE000739
Publik - ej till planering
Kunskapsbank
 
Deponering av förorenade massor i ett slutförvar
 
Muddring av förorenade sediment, deponering på land
Kvadratkilometer Sekundär enhet
Kubikmeter Primär enhet
Ton Sekundär enhet
30 år
2012-09-26 14:07
2019-02-06 10:34
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Andra prioriteringsgrunder

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - IED-industri
Punktkällor - Inte IED-industri
Punktkällor - Förorenade områden
Punktkällor - Deponier
Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark
Diffusa källor - Atmosfärisk deposition
Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning
Annan signifikant påverkan
Okänd signifikant påverkan
Historisk förorening

Påverkan grundvatten

Annan signifikant påverkan
Punktkällor - Förorenade områden
Punktkällor - Deponier
Punktkällor - IED-industri
Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter
Övriga miljöproblem

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Kubikmeter

700 kr/m3 - Sverige, Land

75-500 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad Schablonen bygger på saneringen av ett antal metaller i Oskarshamns hamnbassäng.
Ytterligare exempel finns från Stockholms hamnar, då uppskattas muddring av förorenade sediment 40 SEK/m3, deponering på land 300-3000 SEK/m3.
http://www.bjorko.nu/dumpning/document/20071220_Stockholms_Hamnar/Muddring_och_omhandertagande_av_muddermassor_071218_slutversion.pdf

Enhet för beräkning av standardvärden Kubikmeter
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Endast utredningar och administrativa kostnader som är direkt kopplade till åtgärden.
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Kubikmeter

750 kr/m3 - Sverige, Land

50-150 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Bygger på en investeringskostnad på 700 kr per kubikmeter, 50 kr utredning per kubikmeter. Schablonen bygger på saneringen av ett antal metaller i Oskarshamns hamnbassäng.
Ytterligare exempel finns från Stockholms hamnar, då uppskattas muddring av förorenade sediment 40 SEK/m3, deponering på land 300-3000 SEK/m3.
http://www.bjorko.nu/dumpning/document/20071220_Stockholms_Hamnar/Muddring_och_omhandertagande_av_muddermassor_071218_slutversion.pdf

Enhet för beräkning av standardvärden Kubikmeter
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Minskad påverkan från förorenat sediment
Reduktion av aktuellt PRIO ämne angivet i mg l-1
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv

Miljöindikatorer

Förorenade områden Positiv
För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgift

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Efterbehandling av förorenade områden