Installera kemisk P-fällning för bräddat avloppsvatten

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000910
Fosforutsläppen av bräddvatten kan i många fall utgöra en avsevärd mängd av det årliga utsläppet. Åtgärden avser en utbyggnad av ett fällningssteg för detta. I många fall kan dock reningen åstadkommas med att en mindre andel av bassängerna avdelas för bräddfällning vid behov (mer kostnadseffektivt).
VISSMEASURETYPE000910
Publik - ej till planering
Kunskapsbank
 
Ökad rening vid reningsverk
 
Installera kemisk P-fällning för bräddat avloppsvatten
Antal Primär enhet
Antal Personekvivalenter Sekundär enhet
Kubikmeter Sekundär enhet
30 år
2013-12-02 17:29
2019-08-14 15:00

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - reningsverk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Investeringskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Löpande kostnader

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Total åtgärdskostnad 2,5 Mkr investeringskostnad
0,1 mkr utredning och adm.
6,1 Mkr (=350 000*17,29203) vilket är nuvärdet av löpande kostnader i 30 år och 4% ränta.
Denna schablon är mycket osäker och varierar kraftigt från avloppsreningsverk till avloppsreningsverk beroende på mängd bräddat vatten. Kostnaderna varierar om nya bassänger måste byggas eller om fällning sker i del av befintlig bassängvolym mm. Schablonen är en grov skattning av kostnaden av ett helt nytt fällningssteg inkl bassänger i ett större avloppsreningsverk (en genomsnittlig B-anläggning).
Gryaab, ett av Sveriges största, beräknar en kapitalkostnad på 2,5 Mkr och driftkostnad på 3,3 Mkr per år, med en minskning på 10 ton P per år.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Antal
0 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per kg/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalkväve

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Antal
87 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 5770 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Kostnadseffektiveten beräknas på nya bassänger med mycket god rening. Ryaverket i Göteborg använder en andel av redan befintliga bassänger till att fälla fosfor vid bräddning. Kostnadseffektivitet i deras genomförda investering beräknas till 584 kr/kg P, vilket är betydligt under det ovan angivna siffran.
Hjälptext för Totalfosfor
Denna schablon är mycket osäker och varierar kraftigt från avloppsreningsverk till avloppsreningsverk beroende på mängd bräddat vatten, koncentration Ptot i inkommande vatten m.m. Schablonen är en grov skattning av åtgärdseffekten i ett större avloppsreningsverk (en genomsnittlig B-anläggning).
Beräkning har gjorts utifrån data i 257 avloppsreningsverk, enligt följande:
Normal koncentration Ptot inkommande vatten / utspäddningsfaktor*andel som bräddas*Reningseffekt
- Normal koncentration Ptot bygger på inrapporterad data från 257 större avloppsreningsverk
- Utspädningsfaktorn som antagits är 2, dvs hälften så hög koncentration, när bräddning sker. Bräddning sker vid flödestoppar då koncentrationen är lägre (I "Utsläpp av kväve och fosfor i Österjsön (IVL 2009) antogs en spädningsfaktor på 3).
- Andel som bräddas antas 1 %
- Reningseffekten antas vara 95 % av Ptot, vilket är högt räknat. Det bygger på ett optimerat reningssteg med bassänger avsedda för ändamålet (jämför med kostnadsschablonerna som bygger på att ett helt nytt reningssteg med tillhörande bassänger byggs).
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv

Miljöindikatorer

Fosfor i havet Positiv
Tillförsel av fosfor till kusten Positiv
För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgift

Hinder

Hinder

Befintlig lagstiftning
Avsaknad av ekonomiska incitament
För Klimatbedömning finns ingen uppgift

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder för reningsverk