Skyddszoner i jordbruksmark - gräsbevuxna, oskördade, avstånd 0-2 meter

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000926
0-2 meters gräsbevuxna skyddszoner längs vattendrag där det inte finns något krav på att växtmaterialet ska skördas (i enlighet med dagens stödregler för skyddszoner). Dessa får anläggas längs vattendrag som är blåmarkerade på fastighetskartan eller har rinnande vatten året runt.
VISSMEASURETYPE000926
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Skyddszon på åkermark
 
Skyddszoner i jordbruksmark - gräsbevuxna, oskördade
 
Skyddszoner i jordbruksmark - gräsbevuxna, oskördade, avstånd 0-2 meter
Hektar Primär enhet
10 år
2013-12-07 12:37
2015-05-29 21:03

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.2 Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

2.1 Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1. Övergödning och syrefattiga förhållanden
1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Investeringskostnad

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

1 100 kr/ha/år - Sverige, Land

25-160 % - Sverige, Land

Hjälptext för Löpande kostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

1 500 kr/ha/år - Sverige, Land

25-160 % - Sverige, Land

Hjälptext för Produktionsbortfall

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

21 100 kr/ha - Sverige, Land

2 600 kr/ha - Norge, Land

2 600 kr/ha - Finland, Land

2 600 kr/ha - Danmark, Land

25-160 % - Sverige, Land

25-160 % - Norge, Land

25-160 % - Finland, Land

25-160 % - Danmark, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Nuvärdet av de årliga kostnaderna under 10 år ges av ((Löpande kostnad + produktionsbortfall)*nusummefaktor för 10 år och 4% ränta)=(1100+1500)*8,1109)=21 100 kr/hektar
I SLUs skyddszonsdatabas ges bättre schabloner.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

Antagande och förutsättningar

Hjälptext för Antagande och förutsättningar
I Skyddszonsdatabasen ges bättre schabloner, se referenser ovan.

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
0,1 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 26000 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
Schablon 0,1 kg/ha (=0,45*0,2)
Antaganden:
- grundeffekt 0,45 kg/ha
- minskad effekt p.g.a. "ej optimal placering" = 20%
Som det ser ut nu så placeras många skyddszoner där man inte har någon eller liten ytavrinning. Åtgärdens effekt kommer därför att i normalfallet vara betydligt lägre än de 0,45 kg/ha som motsvarar en situation där man de facto har ytavrinning. Ett område med hög lutning, mycket spannmålsodling och mycket ytavrinning kommer ha en högre effekt, medan områden med lite ytavrinning kommer att ha mindre effekt.

Grundeffekt 0,45 kg/ha
är en årlig minskning av antal kg Tot P per hektar skyddszon (med en medelbredd på 6 m). Effekten baseras på medelvärde av intervall (0,24-0,67 kg/(ha'år)) angivet i "Buffer Zones and Constructed Wetlands as Filters for Agricultural Phosphorus" av Jaana Uusi-Kämppä *, Bent Braskerud, Håkan Jansson, Nina Syversen and Risto Uusitalo
För Övriga effekter finns ingen uppgift

Andra effekter

Hjälptext för Andra effekter
Skyddszon minskar även risken för bekämpningsmedelsspridning

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv

Miljöindikatorer

Begränsat näringsläckage – skyddszoner Positiv
Fosfor i havet Positiv
Kväve i havet Positiv
Tillförsel av fosfor till kusten Positiv
Tillförsel av kväve till kusten Positiv

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket - Miljöersättningar
För Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

2. Miljögifter Positiv

Hinder

Hinder

Avsaknad av ekonomiska incitament
Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot läckage av gödande ämnen från jordbruk
Åtgärder mot bekämpningsmedels­föroreningar från jordbruket
Åtgärder för rådgivning för jordbruk
Antal km2 jordbruksmark som berörs av åtgärden
Antal km2 jordbruksmark som berörs av åtgärden
Antal km2 jordbruksmark som berörs av åtgärden