Tillstånd för vattenuttag

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000934
Med ökad konkurrens om vatten är det viktigt att verksamhetsutövaren har tillstånd för vattenuttag. Enligt Vattenmyndigheternas återrapportering 2018 saknar 56 procent av de allmänna vattentäkterna tillstånd till vattenuttag. Bortledande av grund- och ytvatten är en vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, vilket enligt huvudregeln kräver tillstånd. Kommunerna ansvarar för att ansöka om tillstånd för vattenuttag för allmänna dricksvattentäkter.
VISSMEASURETYPE000934
Publik och till planering
Säkerställa kvantitativ status
 
Tillstånd för vattenuttag
Antal Primär enhet
25 år
2014-01-27 16:24
2019-08-15 09:54
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Vattenuttag eller vattenavledning - för jordbruk
Vattenuttag eller vattenavledning för dricksvatten
Vattenuttag eller vattenavledning - för industri
Vattenuttag eller vattenavledning - för kylvatten
Vattenuttag eller vattenavledning - annat

Påverkan grundvatten

Konstgjord vattenåterföring
Vattenuttag - Jordbruk
Vattenuttag - Kommunal eller allmän vattentäkt
Vattenuttag - Tillverkningsindustri
Vattenuttag - Andra relevanta uttag
Diffusa källor - Materialtäkt
Grundvattennivåförändringar

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet

Miljöproblem grundvatten

Förändrade grundvattennivåer
Saltvatteninträngning
Skada på förbundna ytvatten
Skada på förbundna landmiljöer

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Investeringskostnad Kostnaderna hanteras som en utredning/administrativ kostnad, se nedan.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Genomsnittskostnad från vattenverksamhetsutredning
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Genomsnittskostnad från vattenverksamhetsutredning

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift