Tillstånd för vattenuttag

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000934
Länsstyrelsen behöver, inom sin tillsyn av vattenverksamheter, utföra egeninitierad tillsyn av vattenuttag inom vattenförekomster som inte uppnår eller som är i risk att inte uppnå god kvantitativ status.
VISSMEASURETYPE000934
Publik och till planering
Vattenförsörjning
 
Tillstånd för vattenuttag
Antal Primär enhet
25 år
2014-01-27 16:24
2016-08-18 08:53
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Vattenuttag eller vattenavledning - för jordbruk
Vattenuttag eller vattenavledning för dricksvatten
Vattenuttag eller vattenavledning - för industri
Vattenuttag eller vattenavledning - för kylvatten
Vattenuttag eller vattenavledning - annat

Påverkan grundvatten

Konstgjord vattenåterföring
Vattenuttag - Jordbruk
Vattenuttag - Kommunal eller allmän vattentäkt
Vattenuttag - Tillverkningsindustri
Vattenuttag - Andra relevanta uttag
Diffusa källor - Materialtäkt
Grundvattennivåförändringar

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet

Ekosystemsberoende miljöproblem

Förändrade grundvattennivåer
Saltvatteninträngning
Skada på förbundna ytvatten
Skada på förbundna landmiljöer

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 0 kr/st - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Kostnaderna hanteras som en utredning/administrativ kostnad, se nedan.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 300 000 kr/st - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Genomsnittskostnad från vattenverksamhetsutredning
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 300 000 kr/st - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Genomsnittskostnad från vattenverksamhetsutredning

Total årskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 19 000 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift