Motverka onaturliga isförhållanden vid vattenkraftsanläggningar

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000998
Åtgärder som syftar till att minska problem med onaturliga isförhållanden orsakade av reglering kan vara ändrad reglering för att minska risken för islossning eller olika tekniska lösningar som att tillföra konstruktioner som leder bort kravis eller som minskar turbulensen nedströms turbinutloppet. Man kan även placera ut erosionsskydd i form av stenblock för att undvika att isen skrapar mot vattendragets sidor.
VISSMEASURETYPE000998
Publik och till planering
Bevara eller förbättra fysikaliskt-kemiskt tillstånd vid vattenkraftsanläggningar
 
Motverka onaturliga isförhållanden vid vattenkraftsanläggningar
Antal Primär enhet
år
2017-10-24 22:08
2019-08-06 15:12
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Vattenuttag eller vattenavledning - för vattenkraft
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
Flöde och mofologi - Verksdamm, vattenkraft i drift
Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Flödesförändringar
Morfologiska förändringar och kontinuitet

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgiftFör Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift