Motverka syreunderskott vid vattenkraftsanläggningar

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000999
I de djupaste delarna i större dämningsområden kan syrefattiga förhållanden uppstå, ofta sommartid. Om turbinintaget ligger nära botten kan vattnet som passerar kraftverket ha betydligt lägre syrehalt än det skulle ha haft under oreglerade förhållanden. Exempel på åtgärder för att motverka syreunderskott som kan uppstå vid reglering och vattenkraftsproduktion kan vara att flytta intaget till ett mindre vattendjup eller installera flera intag på olika höjd i dämningsområdet. Man kan även tillföra ytvatten från dämningsområdet till det syrefattiga utloppsvattnet från turbinerna eller syresätta vattnet direkt i turbinerna.
VISSMEASURETYPE000999
Publik och till planering
Bevara eller förbättra fysikaliskt-kemiskt tillstånd vid vattenkraftsanläggningar
 
Motverka syreunderskott vid vattenkraftsanläggningar
Antal Primär enhet
30 år
2017-10-24 22:10
2019-08-06 15:14
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Vattenuttag eller vattenavledning - för vattenkraft
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
Flöde och mofologi - Verksdamm, vattenkraft i drift
Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Flödesförändringar
Morfologiska förändringar och kontinuitet

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgiftFör Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift