Biotopvård i sjö

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE001035
Biotopvård i sjö kan till exempel innebära restaurering/återskapande av grunda lekområden samt våtmarker för fisk, etablering av risvasar, iläggning av död ved och/eller andra strukturer lämpliga för fisklek, gömställen och uppväxtområden för yngel, restaurering/återetablering av strandnära landbaserad vegetation samt sjöbaserad makrovegetation, vassklippning och annan vegetationsbekämpning för att öka tillgängligheten till grunda områden, tillskapa blå bårder mellan vassbälten och land, borttagande av föråldrade konstruktioner.
VISSMEASURETYPE001035
Publik och till planering
Biotopvårdande åtgärder
 
Biotopvård i sjö
Meter Sekundär enhet
Kvadratmeter Primär enhet
Hektar Sekundär enhet
Antal Sekundär enhet
30 år
2019-07-18 11:07
2019-09-23 15:17
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för turism och rekreation
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för sjöfart
Flöde och morfologi - Slussar
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat: urban markanvändning
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat: transport
Andra morfologiska förändringar - Vägtrummor
Förändring av hydrologisk regim – Sjöfart
Förändring av hydrologisk regim - annat
Förändring av hydrologisk regim - annat: transport
Förändring av hydrologisk regim - annat: urban markanvändning
Förändring av hydrologisk regim - annat: industri
Förändring av hydrologisk regim - annat: översvämningsskydd
Förändring av hydrologisk regim - annat: turism och rekreation
Förändring av morfologiskt tillstånd - för sjöfart
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: transport
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: industri
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: urban markanvändning
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: turism och rekreation

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
Syrefattiga förhållanden p.g.a. belastning av organiska ämnen
Miljögifter
Förorenade sediment
Försurning
Annat betydande miljöproblem
Främmande arter
Brunifiering, ökande humushalt
Flödesförändringar
Morfologiska förändringar och kontinuitet

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgiftFör Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift