Minska påverkan från sura sulfatjordar

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE001071
För att minska de negativa effekter som sura sulfatjordar har på miljön krävs att sulfidhaltiga sediment inte dräneras så att de syresätts.
Detta är speciellt viktigt i områden där vattnets kvalitet redan har eller kan komma att påverkas negativt.
I Finland pågår försök som syftar till att hålla grundvattenytans nivå uppe under torrperioder, för att minimera effekterna av sulfidoxidation (Uusi-Kämppä m.fl. 2013). Genom att höja grundvattenytan skulle det eventuellt vara möjligt att återetablera reducerande förhållanden i sura sulfatjordar.
Eftersom stora andelar av de sura sulfatjordarna utgörs av produktiv jordbruksmark, är det dock viktigt att eventuella åtgärder inte får alltför stora ekonomiska konsekvenser. Ett sätt att minska miljöpåverkan skulle kunna vara att vidta åtgärder på platser som tidigare utgjorts av åkermark, där grundvattenytan skulle kunna höjas utan att det får negativa ekonomiska konsekvenser.
Åtgärder kan även behövas där grundvattenytan av olika anledningar sänks på grund av skogsdikning, infrastrukturprojekt och dränering av större byggnationsprojekt.
VISSMEASURETYPE001071
Publik och till planering
Meter Sekundär enhet
Kvadratmeter Sekundär enhet
Antal Primär enhet
Kilo Sekundär enhet
år
2019-08-30 13:43
2019-09-09 14:13

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: skogsbruk
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: transport
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: industri
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: urban markanvändning

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter
Försurning

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgiftFör Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift