Kantzoner jordbrukslandskapet

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE001093
Åtgärdskatergorien inrymmer olika typer av kantzoner i jordbrukslandskapet.
VISSMEASURETYPE001093
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Kantzoner jordbrukslandskapet
Hektar Primär enhet
år
2019-12-03 11:11
2019-12-03 11:11
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat: urban markanvändning
Förändring av hydrologisk regim - annat
Förändring av hydrologisk regim - annat: urban markanvändning
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: urban markanvändning

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden

5-160 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden

50-200 % - Sverige, Land

Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden

5-160 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Länsstyrelsen - LOVA
Havs och vattenmyndigheten
För Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

Övriga EU direktiv Positiv
3. Försurning Positiv
4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan Positiv
4.3 Morfologiska förändringar Positiv
6.2 Förhöjda temperaturer Positiv

Hinder

Hinder

Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturer och förändrade nederbördsmönster i ett förändrat klimat för effekt av åtgärd. Åtgärden kan innebära ökad lokal översvämningsrisk. Effekten kan utebli både vid kraftigt ökade flöden eller torka i ett förändrat klimat. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar
Antal km vattendrag som berörs av åtgärden