Anpassad skyddszon - medel erosionsrisk

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE001100
Åtgärdskategorin beskriver en gräsbevuxen skyddszon där erosionsrisk föreligger på fältet, exempelvis runt en dräneringsbrunn, eller vid vattendrag eller diken. Erosionsklass medel innebär att skyddszonen är anlagd längs en erosionslinje i erosionsriskklass 4 eller 5 enligt Jordbruksverkets erosionsriskkartor Effekten av en gräsbevuxen skyddszon är att partiklar som transporteras med ytavrinning fångas upp. Därmed minskar också transporten av växtskyddsmedel, som ofta är partikelbundet. Åtgärden skyddszoner ingår i den nationella handlingsplanen för hållbar användning av växtskyddsmedel (N2019/01607/SMF).
VISSMEASURETYPE001100
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Anpassade skyddszoner på åkermark
 
Anpassad skyddszon - medel erosionsrisk
Hektar Primär enhet
Antal Sekundär enhet
5 år
2020-05-28 12:45
2020-12-17 14:11

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
Miljögifter
Förorening av miljögifter

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Investeringskostnad Investeringskostnaden innefattar:
Vallfrö: Cirka 860 kronor per hektar
Igångsättande kostnad: cirka 7100 kronor per hektar.

För mer information se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Löpande kostnader Löpande kostnader innefattar:
Försämrad arrondering: cirka 5960 kronor per hektar och år
Skötsel: cirka 1430 kronor per hektar och år

För mer information se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Produktionsbortfall Produktionsbortfallet innefattar de intäkter som förloras på grund av annan markanvändning än odling, värdet basera ett genomsnittligt arrendepris för åkermark inom slättbygd och mellanbygd.

För mer information se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Total åtgärdskostnad är beräknad på följande viss:

Total åtgärdskostnad=Investeringskostnad + Löpande kostnader* Nuvärdesfaktor + Produktionsbortfall*Nuvärdesfaktor

Nuvärdesfaktor = 4,515052375
Diskonteringsränta: 3,50%
Livslängd: 5 år.

54374= 7960+7390* 4,515052375+2890*4,515052375

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

I beräkningen av åtgärdseffekt beräknas först hur stor sammanlagd andel av det totala fosforläckaget som kan åtgärdas med skyddszoner eller anpassade skydsszoner: f = f1·f2·f3
där
f1 = andelen av P-förlusterna som sker genom ytavrinning (beräknas individuellt för varje vattenförekomst
f2 = maximala andelen av ytavrinningen som kan åtgärdas med skyddszoner. Denna andel antogs sammanlagt vara 85% för skyddszoner och anpassade skyddszoner.
f3 = Skyddszonens reduktionseffekt =50%

Den totala åtgärdspotentialen beräknas sedan genom att multiplicera faktorn f med fosforläckaget från jordbruksmark i den aktuella vattenförekomsten. Denna totala åtgärdspotential delas först upp mellan skyddszoner och anpassade skyddszoner utifrån erosionsriskkartans linjeskikt, där ackumuleringslinjer på fältet (som ej sammanfaller med permanenta vattendrag) antas kunna åtgärdas med anpassade skyddszoner. I ett andra steg delas sedan åtgärdspotentialen upp mellan tre olika erosionsriskklasser: hög, medel och låg, enligt den fördelning som anges i Djodjic m.fl. (2019). Erosionsklass medel består här av erosionsriskklasserna 4 och 5. Det schablonvärde och intervall som anges är medel samt intervall för samtliga vattenförekomster som ingår i åtgärdsanalysen.

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
11,881 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 1013 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
Se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv

Miljöindikatorer

Begränsat näringsläckage – skyddszoner Positiv
Fosfor i havet Positiv
Tillförsel av fosfor till kusten Positiv

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket - Miljöersättningar
För Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

2. Miljögifter Positiv

Hinder

Hinder

Avsaknad av ekonomiska incitament
Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot läckage av gödande ämnen från jordbruk
Åtgärder mot bekämpningsmedels­föroreningar från jordbruket
Åtgärder för rådgivning för jordbruk
Antal km2 jordbruksmark som berörs av åtgärden
Antal km2 jordbruksmark som berörs av åtgärden
Antal km2 jordbruksmark som berörs av åtgärden