Strukturkalkning - hög effekt

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE001102
Strukturkalkning är en åtgärd för att framför allt minska fosforförlusterna från jordbruksmark. Åtgärden är tillämpbar på lerjordar. Med "hög effekt" avses att åtgärdskategorin tillämpas på jordar med lerhalt > 25%, då detta antas vara en förutsättning för att få full effekt av strukturkalkningen. Åtgärden kan också leda till en minskning av sedimenttransporten och därmed förbättra siktdjupet i sjöar samt minska läckaget av partikulärt bundna bekämpningsmedelsrester.
VISSMEASURETYPE001102
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Strukturkalkning
 
Strukturkalkning - hög effekt
Hektar Primär enhet
Antal Sekundär enhet
15 år
2020-05-28 16:46
2020-12-17 14:14

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Investeringskostnad Kostnaden baseras på kostnaden för kalk samt nedbrukningskostnaden, där kostnaden för kalk uppskattas till cirka 515 kronor per ton. För en hektar strukturkalkning uppskattas det behövas cirka 8 ton kalk, vilket innebär en kalkkostnad per hektar på cirka 4 125 kronor. Nedbrukningskostnaden har uppskattats till cirka 1 030 kronor per hektar, kostnaden inkluderar även ett tillägg för icke-debiterbar tid.

För mer information se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Se information under investeringskostnaderna.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
0,22 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 2059 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
Se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgift

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Länsstyrelsen - LOVA
Länsstyrelsen - Övrigt Investeringsstöd kan eventuellt ges genom Landsbygdsprogrammet
För Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift