RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Delprogrammet syftar till att följa långsiktiga vattenkemiska trender i älvar samt att beräkna ämnestransporter till havet. Resultaten förväntas spegla effekter kopplade till storskalig förändring av markanvändning, betydande förändringar avseende punktutsläpp samt förändring avseende diffus påverkan. I västerbotten finns idag sju stationer som ingår i den regionala miljöövervakningen.
Godkänd
2011-01-31 13:52
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Västerbotten
2011-01-31 13:48
2013-01-18 15:29

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2001 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2001 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
permanganatförbrukning
Näringsämnen 2001 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
ammonium, nitrat, total-kväve, kjeldahlkväve, fosfat, total-fosfor, kisel, TOC, järn, mangan
Prioriterade ämnen 2001 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
kvicksilver, bly, nickel, kadmium
Kadmium och kadmiumföreningar 2001 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2001 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Bly och blyföreningar 2001 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Nickel och nickelföreningar 2001 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Särskilda förorenande ämnen 2001 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
krom, koppar, zink
Salthaltsförhållanden 2001 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
konduktivitet
Försurning 2001 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
pH, sulfat, alkalinitet/aciditet
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2001 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
absorbans, kobolt, arsenik, kalium, natrium, vanadin, magnesium, kalcium, klorid, totalt-aluminium, flour