RMÖ, Stockholms län. Metaller i fisk.

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet övervakar halter och haltutveckling av metaller i abborre från ett begränsat områden i Stockholms skärgård (Lagnö).
Programmet syftar till att följa belastningssituationen för fisk i länets kustområden, att tillhandahålla representativa referensvärden för
regionala och lokala miljögiftsstudier, samt om möjligt att klargöra om fiskens metallhalter är av betydelse ur konsumtionssynpunkt.

Fisk insamlas vid de stationer som ingår i delprogrammet "Integrerad kustfiskövervakning, Kustlevande fiskbestånd vid Lagnö". Detta innebär en god samordning med ett annat delprogram och innebär dessutom en hög kostnadseffektivitet. Abborre är en dominerande art i de årliga provfiskena vid Lagnö.

Ett överskott av fisk lagras i miljöprovbanken vid Naturhistoriska Riksmuseet för framtida analysbehov.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2002
-
Pågående
Stockholm
2011-02-27 19:31
2014-12-01 11:28
SLU, Institutionen för akvatiska resurser