SRK, Kvarntorps vatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kvarntorps Vatten är en förening bestående av Kumla kommun och olika verksamheter i Kvarntorpsområdet, utför sedan 1993 vattenundersökningar i Kvarntorpsområdet. Undersökningarna syftar till att få underlag för bedömning av vilken påverkan hela Kvarntorpsområdet har på vattenkvaliteten i ytvattendragen som passerar området. Utöver de övervakningsstationer som ingår i programmet används stationen "Frommestabäcken vid Ekeby", som ingår i övervakningsprogrammet SRK, Esklistunaån, vid resultatredovisningar/utvärderingar.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kvarntorps vatten
SRK, Samordnad recipientkontroll
1993
-
Pågående
Örebro
2014-10-07 10:42
2016-07-14 12:09

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1993 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Bly, Kadmium, Nickel.
Kadmium och kadmiumföreningar 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Bly och blyföreningar 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Nickel och nickelföreningar 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Särskilda förorenande ämnen 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Arsenik, Koppar, Krom, Uran, Zink.
Arsenik 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Krom 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Zink 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Koppar 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Uran 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Aluminium, Kobolt, Litium, Molybden, Strontium, Vanadin och Bor.
Kobolt 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Vanadin 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Totalaluminium 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Strontium 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Molybden 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun
Litium 1993 - 6 gånger per år Kumla kommun