RMÖ, Södermanlans län. Integrerad kustfiskövervakning.

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar till att följa upp miljökvalitet och biologisk mångfald i kustvatten. Programmet kan även användas för bedömning av ekologisk status i övergångsvatten samt som stöd för ekologisk status i kustvatten. Programmet syftar även till att följa upp miljömålen "Hav i balans samt levande kust och skärgård", "Ingen övergödning", "Begränsad klimatpåverkan", "Giftfri miljö" samt "Ett rikt växt- och djurliv".

Bestånd av kustlevande fisk provfiskas vid Askö-Fifång.

Det regionala programmet är samordnat med ett nationellt program som syftar till att följa de varmvattenlevande kustfiskbestånden i ett relativt opåverkat område.
Läs mer
Godkänd
2014-12-01 11:14
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2005
-
Pågående
Södermanland
2014-12-01 11:04
2014-12-01 11:42
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Askö-Fifångsområdet SE652557-160578 Askö-Fifång kustfisk RMÖ-KUST-FISK Asköfjärden Havet