RMÖ, Påväxtalger i vattendrag, Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom programmet för den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län 2015-2020, programområde Sötvatten, ingår delprogrammet Påväxtalger i vattendrag. Delprogrammet är gemensamt med övriga mälarlän.

Påväxtalger i rinnande vatten samlas in, analyseras och utvärderas enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp ”Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys”. Proverna tas i augusti-september. Syftet är att beskriva tillstånd hos vattendrag framförallt med avseende på övergödning. Resultaten ger underlag till statusbedömning enligt EU:s vattendirektiv samt till miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”.

I Västmanlands län är det främst vattenförekomster med övergödningsproblematik som ingår i undersökningen men även vårt regionala referensvattendrag Gärsjöbäcken provtas.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västmanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2015
2020
Under uppbyggnad
2015-01-07 13:09
2015-01-28 11:19
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.