Annat, Vikbolandet, Länsstyrelsen Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övergödning utgör ett stort miljöproblem på Vikbolandet och i omgivande skärgårdsområde. Alla stora vattendrag på Vikbolandet har så höga fosforvärden att de bedömts ha otillfredsställande eller dålig status med avseende på fosfor. Runt Vikbolandet finns grunda marina områden, avsnörjda grunda vikar och strandängar med mycket höga naturvärden vilka påverkas tydligt av grumling och höga närsaltshalter. Kraftiga åtgärdsinsatser inom flera områden är därför nödvändiga för att minska den negativa miljöpåverkan och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv.
Under 2012-2014 genomförde Länsstyrelsen ett åtgärdsprojekt på Vikbolandet. Data genererades innan dess som underlag. Både fosfor- och turbiditetsmätningar genomfördes. Dessa samlas i detta program.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Annat
2008
2010
Avslutat
Östergötland
2015-02-17 08:31
2015-02-23 12:38
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjärkusaån SE649662-153658 Bjärkusaån Bjärkusaån Kustområde
2 Bäck SE649849-153011 Bäck Bäck Kustområde
3 Gisselöån SE648440-154064 Gisselöån Gisselöån Kustområde
4 Jonsbergsån SE648942-155966 Jonsbergsån Jonsbergsån Kustområde
5 Varaån SE649855-154256 Varaån Varaån Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Vadsbäcken SE649659-153414 Vadsbäcken Vadsbäcken