RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet som utförs inom den regionala övervakningen syftar till att komplettera vissa parametrar inom programmen Öresunds vattenvårdsförbund, Helsingborgs kustkontrollprogram och Malmö stads kontrollprogram. Utökningen sker i tre lokaler vid Malmö, Landskrona och Helsingborg hamnar.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
-
Pågående
Skåne
2015-02-27 17:29
2015-03-02 08:46

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk
Startår 2010 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Kadmium och kadmiumföreningar 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Antracen 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Fluoranten 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Bly och blyföreningar 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Naftalen 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Nickel och nickelföreningar 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Tributyltenn föreningar 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Benso(a)pyrene 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Benso(g,h,i)perylen 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Benso(b)fluoranten 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Benso(k)fluoranten 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Särskilda förorenande ämnen 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Krom 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Zink 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Koppar 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Acenaften 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Fluoren 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Fenantren 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Pyren 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Benso(a)antracen 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Krysen 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län
Dibenso(a,h)antracen 2010 - annat Länsstyrelsen i Skåne län