VER_Fiberbankar i Norrland, SGU

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under åren 2010-2016 har de fem länsstyrelserna i Norrland tillsammans med SGU kartlagt föroreningssituationen i fiberbankar längs med Bottniska vikens kust och i utvalda sjöar och älvar i Jämtland och Västernorrlands län. Fiberbankar hittas utanför pappers- massaindustrier och 44 fiberbankar har undersökts i projektet.
Ej granskad
Sötvatten
Kust och hav
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
VER, Verifieringsövervakning
2010
2016
Avslutat
Västerbotten
2018-10-19 15:42
2018-10-23 11:39

Denna underökning omfattar metaller och organiska miljögifter i marina sediment. Här i VISS tas de ämnesgrupper upp som användes inom vattenförvaltningen.
Undersökningstyper Metaller i sediment Sediment, organiska miljögifter
Startår 2010 Slutår 2016
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalkväve 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalfosfor 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
TOC 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prioriterade ämnen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endosulfan 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoranten 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbensen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbutadien 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorcyklohexan 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Naftalen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorbensen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorfenol 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aldrin 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dieldrin 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endrin 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
DDT 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isodrin 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(g,h,i)perylen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(b)fluoranten 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(k)fluoranten 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Heptaklor 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Försurning 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
pH 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vanadin 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Barium 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Strontium 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glödförlust 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Torrsubstans, TS 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alifater 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Toluen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etylbensen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Xylen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aromater 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenoler 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalsvavel 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Acenaftylen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Acenaften 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoren 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenantren 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pyren 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)antracen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krysen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dibenso(a,h)antracen 2010 2016 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning