Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Miljögiftsprovtagningar i sjöar och vattendrag inom Dalarnas län av Göta älvs avrinningsområde
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
RMÖ, Regional miljöövervakning
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2006
-
Pågående
Dalarna
2019-06-19 09:30
2019-09-24 13:40

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag
Startår 2008 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bromerad difenyleter 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning