Göteborgs stads kontrollprogram

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Mätresultat finns hos Kretslopp och Vatten i Göteborg.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
KÖ, kommunal övervakning
2018
-
Pågående
Västra Götaland
2019-07-12 10:12
2019-07-12 14:07

Miljögifter i vatten
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2018 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 2018 - 2 gånger per år
Grumlighet 2018 - 2 gånger per år
Näringsämnen 2018 - 2 gånger per år
TOC 2018 - 2 gånger per år
Löst organiskt kol 2018 - 2 gånger per år
Prioriterade ämnen 2018 - 2 gånger per år
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2018 - 2 gånger per år
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2018 - 2 gånger per år
Bly och blyföreningar 2018 - 2 gånger per år
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2018 - 2 gånger per år
Tributyltenn föreningar 2018 - 2 gånger per år
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2018 - 2 gånger per år
Temperaturförhållande 2018 - 2 gånger per år
Temperatur 2018 - 2 gånger per år
Särskilda förorenande ämnen 2018 - 2 gånger per år
Krom 2018 - 2 gånger per år
Zink 2018 - 2 gånger per år
Koppar 2018 - 2 gånger per år
Salthaltsförhållanden 2018 - 2 gånger per år
Försurning 2018 - 2 gånger per år
pH 2018 - 2 gånger per år
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2018 - 2 gånger per år
Kalcium 2018 - 2 gånger per år
Magnesium 2018 - 2 gånger per år
Biologiska kvalitetsfaktorer
Övriga biologiska parametrar 2018 - 2 gånger per år
E-coli 2018 - 2 gånger per år
Koliforma bakterier 2018 - 2 gånger per år