RMÖ, Miljögifter i ytvattentäkter, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under augusti 2009 undersöktes sju ytvattentäkter i Örebro län för analys av ett urval av de så kallade vattendirektivsämnena, d.v.s. prioriterade ämnen och ämnen som i Sverige utpekats som särskilt förorenande. Syftet med provtagningen var att få en indikation på om dessa ämnen förekommer i länets ytvattentäkter och om några gränsvärden i så fall överskrids. Resultatet från provtagningarna skall också användas som stöd vid bedömningen av de undersökta sjöarnas/vattendragens kemiska och ekologiska status som ska göras enligt vattendirektivet.

De ytvattentäkter som ingick i undersökningen var Tisaren (Askersund/Hallsberg kn), Harge (Askersund kn), Bälgsjön (Striberg, Nora kn), Timsälven (Gälleråsen, Karlskoga kn), Svartån (Skråmsta, Örebro kn), Svartån (Gullsmedsboda, Degerfors kn), och Svartån (Gropen, Lekebergs kn).

Inom arbetet med Vattendirektivet bedöms vattnens påverkan av miljögifter inom de två begreppen ”kemisk status” och ”ekologisk status”. Vid bedömning av kemisk status tittar man på förekomst och koncentrationer av så kallade ”prioriterade ämnen”. Dessa ämnen är gemensamma i hela EU och bedöms efter överenskomna miljökvalitetsnormer. Utöver de prioriterade ämnena bedöms även påverkan av ämnen som orsakar miljöproblem i varje enskilt medlemsland. Dessa ämnen kallas ”särskilt förorenande ämnen” och ingår som en del i bedömningen av ekologisk status.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
2009
Avslutat
Örebro
2011-02-14 11:17
2011-02-14 11:20
  • Det finns inga flaggor för den valda kategorien