RK, Svärtträskgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid Svärtträskgruvan. Nedlagd och efterbehandling planerad att starta under 2015.
Godkänd
2011-02-22 14:56
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
2002
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-16 15:09
2015-01-22 12:59

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2002 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Totalkväve 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Järn 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Mangan 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Prioriterade ämnen 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Analys av totalhalter i metallerna bly, kadmium, kvicksilver och nickel
Kadmium och kadmiumföreningar 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Bly och blyföreningar 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Nickel och nickelföreningar 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Särskilda förorenande ämnen 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Analys av totalhalter i metallerna koppar, zink, arsenik samt krom
Arsenik 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Krom 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Zink 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Koppar 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Försurning 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Analys av pH och sulfat.
pH 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Sulfat 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Analys av aluminium, Barium, kalcium, kobolt, kalium, natrium och svavel
Kalcium 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Kobolt 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Kalium 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Natrium 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Totalaluminium 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Barium 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Totalsvavel 2002 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västerbottens län