SRK, Norra Vänern

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet innehåller stationer för kontroll av långsiktiga förändringar i vattensystemet (t.ex. påverkan från markanvändning och klimat), kontrollstationer för punktutsläpp, stationer för transportberäkningar och stationer för biologisk uppföljning. Dessa omfattar både rinnande vatten och sjöar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Norra Vänerns intressenter
SRK, Samordnad recipientkontroll
1984
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:52
2021-04-15 09:53

Provtagningsfrekvensen för klorofyll är 1gg/år (augusti), förutom vid stationerna Ås513, Kr70 och Kr90, där den är 2 ggr/år (juli, augusti). Växtplanktonprovtagning sker 1 gg/år vid 9 stationer.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Växtplankton i sjöar
Startår 1990 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1990 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Andel blågrönalger 2003 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Trofiskt planktonindex (TPI) 2003 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Artantal för växtplankton 2003 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Klorofyll a 1990 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 2003 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län