SRK, Södra Hälsinglands kustvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:
• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund bedriver samordnat recipientkontroll i kustområdena Söderhamnsfjärden och Ljusnefjärden. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram. Medlemmarna består främst av kommuner och företag som släpper ut miljöstörande ämnen.

Programmet är reviderat senast år 2012.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 15:42
Kust och hav
Löpande program
Ljusnan - Voxnans Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1987
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-25 09:58
2015-05-12 10:26

Provtagning, provhantering och analyser görs i enlighet med rekommendationerna i Naturvårdsverkets undersökningstyp.
Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 2004 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2004 - 5 gånger per år SMHI
Syrgas 2004 - 5 gånger per år SMHI
Ljusförhållanden 2004 - 3 gånger per år SMHI
Siktdjup 2004 - 3 gånger per år SMHI
Näringsämnen 2004 - 5 gånger per år SMHI
Totalkväve 2004 - 5 gånger per år SMHI
Totalfosfor 2004 - 5 gånger per år SMHI
Ammonium 2004 - 5 gånger per år SMHI
Järn 2012 - 5 gånger per år SMHI
Mangan 2012 - 5 gånger per år SMHI
TOC 2004 - 5 gånger per år SMHI
Nitrat + nitrit 2004 - 5 gånger per år SMHI
Fosfat 2004 - 5 gånger per år SMHI
Prioriterade ämnen 2012 - 5 gånger per år SMHI
Kadmium och kadmiumföreningar 2012 - 5 gånger per år SMHI
Bly och blyföreningar 2012 - 5 gånger per år SMHI
Nickel och nickelföreningar 2012 - 5 gånger per år SMHI
Temperaturförhållande 2004 - 5 gånger per år SMHI
Temperatur 2004 - 5 gånger per år SMHI
Särskilda förorenande ämnen 2012 - 5 gånger per år SMHI
Arsenik 2012 - 5 gånger per år SMHI
Krom 2012 - 5 gånger per år SMHI
Zink 2012 - 5 gånger per år SMHI
Koppar 2012 - 5 gånger per år SMHI
Salthaltsförhållanden 2004 - 5 gånger per år SMHI
Salinitet (PSU) 2004 - 5 gånger per år SMHI
Försurning 2004 - 5 gånger per år SMHI
pH 2004 - 5 gånger per år SMHI
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2004 - 5 gånger per år SMHI
Suspenderade ämnen 2004 - 5 gånger per år SMHI
Totalaluminium 2012 - 5 gånger per år SMHI
Molybden 2012 - 5 gånger per år SMHI