RMÖ, Stockholms län. Vegetationsklädda bottnar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet i sin helhet syftar till att spegla kustvattnets kvalitet, identifiera förändringar i artsammansättning och djuputbredning hos makroalger och gömfröiga växter samt eventuell förekomst av främmande arter.

Det regionala programmet syftar särskilt till att att övervaka makroalgsamhället i ett område som är karaktäristiskt för Stockholms skärgård och tydligt påverkat av belastningen från Mälaren och Stockholmsregionens reningsverk. De befintliga nationella övervakningsprogrammen av makroalgsvegetation ligger i ytterskärgårdsområden med höga naturvärden och där inverkan av det öppna havet är helt dominerande.

Programmet ger underlag för statusbedömning enligt bedömningsgrunder för makroalger och gömfröiga växter i enlighet med Vattenförvaltningsförordningen.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 19:40
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
2013
Avslutat
Stockholm
2011-02-27 18:54
2014-10-22 13:43
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 1, V Gastholmen SE658193-167171 1, V Gastholmen Kanholmsfjärden Havet
2 12, St Fjärdholmen SE658579-167232 12, St Fjärdholmen Möja söderfjärd Havet
3 17, Korsö SE658833-167143 17, Korsö Möja söderfjärd Havet
4 3, Eriksberg SE657984-166570 3, Eriksberg Kanholmsfjärden Havet
5 7, Gässängsgrundet SE658224-166774 7, Gässängsgrundet Kanholmsfjärden Havet
6 9, Vita märren SE658487-166742 9, Vita märren Kanholmsfjärden Havet
7 HK13, Sollenkroka SE658749-166312 HK13, Sollenkroka Sollenkrokafjärden Havet
8 HK15, Saxaren SE659079-166961 HK15, Saxaren Skagsfjärden Havet
9 HK17, Möja-Ingesviken SE659538-167436 HK17, Möja-Ingesviken Möja västerfjärd Havet
10 HK21, St Gässholmen SE657939-166732 HK21, St Gässholmen Nämdöfjärden Havet