RMÖ, Stockholms län. Vegetationsklädda bottnar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet i sin helhet syftar till att spegla kustvattnets kvalitet, identifiera förändringar i artsammansättning och djuputbredning hos makroalger och gömfröiga växter samt eventuell förekomst av främmande arter.

Det regionala programmet syftar särskilt till att att övervaka makroalgsamhället i ett område som är karaktäristiskt för Stockholms skärgård och tydligt påverkat av belastningen från Mälaren och Stockholmsregionens reningsverk. De befintliga nationella övervakningsprogrammen av makroalgsvegetation ligger i ytterskärgårdsområden med höga naturvärden och där inverkan av det öppna havet är helt dominerande.

Programmet ger underlag för statusbedömning enligt bedömningsgrunder för makroalger och gömfröiga växter i enlighet med Vattenförvaltningsförordningen.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 19:40
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
2013
Avslutat
Stockholm
2011-02-27 18:54
2014-10-22 13:43

Syfte: Att beskriva bottenfaunans sammansättning och förändring i ett relativt opåverkat område och att ge underlag för statusbedömning enligt Vattenförvaltningsförordningen.
Undersökningstyper Vegetationsklädda bottnar, ostkust
Startår 2007 Slutår 2013
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Makroalger och gömfröiga växter 2008 2013 Var sjätte år SMHI