SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten bildades 1991 och har till uppgift att för medlemmarnas räkning utarbeta, administrera och genomföra ett undersökningsprogram för västra Hanöbukten. Programmet skall klargöra och följa såväl effekterna av utsläpp till kustvattnet som den ekologiska statusen i övrigt, samt ge underlag för planering och åtgärder som ett led i att förbättra miljön i västra Hanöbukten. Från och med 2011 löper ett nytt program. Samordning sker med Blekingekustens Vattenvårdsförbund.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
SRK, Samordnad recipientkontroll
1991
-
Pågående
Blekinge
Skåne
2011-03-03 15:07
2020-03-06 12:51

Hälsotillstånd och fortplantning hos tånglake testas för att studera eventuell påverkan av avloppsvatten från Södra Cell Mörrum och Nymölla bruk. Följande studeras:Fett- och hartssyror samt steroler i galla, PAH-metaboliter i galla, EROD-aktivitet i lever, Cytokrom P450-halt (CYP1A) i lever, Histopatologi på lever, Morfometri, Fortplantningen, Könskvot på yngel, Makroskopiska fynd
Undersökningstyper Hälsotillstånd hos kustfisk
Startår 1998 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 1998 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Skåne län
Fisk i kustvatten 1998 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Skåne län