SRK, Rönne å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade vattenkontrollen inom Rönneåns avrinningsområde, nedströms Ringsjöarna, har sedan 1978 administrerats genom Rönneåkommittén som idag är en fristående grupp inom vattenrådet. www.ronnea.com.
Undersökningsprogrammet omfattar bl a vattenkemi, fisk, bottenfauna, plankton, påväxtalger, sediment i sjöar och hydrologiska mätningar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Rönneåkommittén
SRK, Samordnad recipientkontroll
1978
-
Pågående
Skåne
2011-03-04 15:49
2022-10-13 11:10

Påväxten av kiselalger har undersökts sedan 1997, i tre provpunkter en gång om året i rinnande vatten. Påväxtundersökningarna genomförs under september. Deformerade skal har räknats sedan 2010.
Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 1997 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Statusen för kvalitetsfaktorn Påväxt-Kiselalger bedöms utifrån den sammanvägda bedömningen av IPS-indexet (med eventuell expertbedömning utifrån stödparametrarna TDI och %PT) och ACID.
IPS-index för Kiselalger 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
IPS-indexet visar på närings-och föroreningspåverkan. Stödparametrarna TDI och %PT används för att verifiera bedömningen och för expertbedömning när IPS-indexet ligger nära en klassgräns och TDI och %PT avviker.
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
ACID - visar vilket surhetsintervall vattendraget befinner sig inom.
TDI-index för Kiselalger 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Stödparameter till IPS - visar på näringspåverkan.
%PT för Kiselager 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Stödparameter till IPS - visar på organisk förorening.
Deformerade kiselalgsskal 2010 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
En förhöjd andel (>1%) deformerade kiselalgsskal visar på annan typ av påverkan som t.ex. bekämpningsmedel, tungmetaller eller liknande.