SRK, Rönne å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade vattenkontrollen inom Rönneåns avrinningsområde, nedströms Ringsjöarna, har sedan 1978 administrerats genom Rönneåkommittén som idag är en fristående grupp inom vattenrådet. www.ronnea.com.
Undersökningsprogrammet omfattar bl a vattenkemi, fisk, bottenfauna, plankton, påväxtalger, sediment i sjöar och hydrologiska mätningar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Rönneåkommittén
SRK, Samordnad recipientkontroll
1978
-
Pågående
Skåne
2011-03-04 15:49
2019-09-04 13:56

Vattenkemiskt basprogram omfattar 4 provpunkter i sjöar där provtagning skett 4-6 gånger under året. Basprogrammet ger underlag för tillståndsbeskrivningar avseende organiska ämnen, närings-, försurnings-, syre-, färg- och grumlighetsstatus. Vid Storarydsdammen mäts syrehalter och temperaturer i en djupprofil.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1978 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kemisk syreförbrukning, Mn 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö