SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnat recipientkontroll för Motala Ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde.
Motala ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde omfattar:
a. Motala ströms avrinningsområde (67) nedströms Vätterns utlopp samt Mjölnaåns delavrinningsområde.
b. Områden mellan Motala ströms utlopp och Kilaåns utlopp som dränerar direkt till inre Bråviken, mellersta Bråviken, yttre Bråviken, Bråvikens kustvatten, Sillöfjärden eller Marsviken.
c. Söderköpingsåns- (68), Vindåns- (69) samt Storåns (70) avrinningsområden inklusive mellanliggande kustavrinningsområden.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Motalaströms vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1966
-
Pågående
Östergötland
Örebro
Kalmar
Södermanland
Jönköping
2011-03-14 15:39
2019-05-15 16:51

Metodik: BIN SR 01 (se SNV Rapport 3108) och Naturvårdsverkets
handledning för miljöövervakning ”Metaller i sediment” (2004-01-23).
Vid varje station tas 5 prover med rörhämtare. Samlingsprov av
ytskikten (0-2 cm) från de 5 propparna analyseras med avseende på
torrsubstans, glödförlust, tot-N, tot-P, TOC samt grundämnen och
organiska miljögifter . Vid två stationer genomförs utökade analyser av organiska miljögifter i
sediment.
Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 2011 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller och organiska gifter
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller och organiska gifter
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Utökade analyser av organiska miljögifter i sediment (två stationer)
Bly och blyföreningar 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller och organiska gifter
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Utökade analyser av organiska miljögifter i sediment (två stationer)
Tributyltenn föreningar 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Utökade analyser av organiska miljögifter i sediment (två stationer)
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Utökade analyser av organiska miljögifter i sediment (två stationer)
Särskilda förorenande ämnen 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller och organiska gifter
Krom 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller och organiska gifter
Zink 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller och organiska gifter
Koppar 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller och organiska gifter
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller och organiska gifter
Acenaftylen 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Utökade analyser av organiska miljögifter i sediment (två stationer)
Acenaften 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Utökade analyser av organiska miljögifter i sediment (två stationer)
Fluoren 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Utökade analyser av organiska miljögifter i sediment (två stationer)
Fenantren 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Utökade analyser av organiska miljögifter i sediment (två stationer)
Pyren 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Utökade analyser av organiska miljögifter i sediment (två stationer)
Benso(a)antracen 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Utökade analyser av organiska miljögifter i sediment (två stationer)
Dibenso(a,h)antracen 2011 - Var tionde år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Utökade analyser av organiska miljögifter i sediment (två stationer)