SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnat recipientkontroll för Motala Ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde.
Motala ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde omfattar:
a. Motala ströms avrinningsområde (67) nedströms Vätterns utlopp samt Mjölnaåns delavrinningsområde.
b. Områden mellan Motala ströms utlopp och Kilaåns utlopp som dränerar direkt till inre Bråviken, mellersta Bråviken, yttre Bråviken, Bråvikens kustvatten, Sillöfjärden eller Marsviken.
c. Söderköpingsåns- (68), Vindåns- (69) samt Storåns (70) avrinningsområden inklusive mellanliggande kustavrinningsområden.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Motalaströms vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1966
-
Pågående
Östergötland
Örebro
Kalmar
Södermanland
Jönköping
2011-03-14 15:39
2019-05-15 16:51

Undersökningen innefattar vattenkemi och växtplankton i sötvatten inom Motala Ströms recipientkontroll.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag Växtplankton i sjöar
Startår 1966 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Startår varierar.
Andel blågrönalger 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Trofiskt planktonindex (TPI) 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnespåverkan växtplankton 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Minst 1 gång/år
Syrgas 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Minst 1 gång/år
Ljusförhållanden 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Minst 1 gång/år
Siktdjup 1968 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Minst 1 gång/år
Grumlighet 1969 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Minst 1 gång/år
Näringsämnen 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar
Ammonium 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar
Nitrat 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar
Järn 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar
Fosfat 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar
Prioriterade ämnen 1967 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Minst 1 gång/år
Kadmium och kadmiumföreningar 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar
Bly och blyföreningar 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar
Nickel och nickelföreningar 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar
Temperaturförhållande 1993 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar
Temperatur 1993 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar
Särskilda förorenande ämnen 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar
Krom 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar
Zink 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar
Koppar 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar
Försurning 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar
pH 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar
Alkalinitet 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar
Kobolt 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar
Absorbans 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar
Totalaluminium 1966 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
frekvens varierar, startår varierar