SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnat recipientkontroll för Motala Ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde.
Motala ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde omfattar:
a. Motala ströms avrinningsområde (67) nedströms Vätterns utlopp samt Mjölnaåns delavrinningsområde.
b. Områden mellan Motala ströms utlopp och Kilaåns utlopp som dränerar direkt till inre Bråviken, mellersta Bråviken, yttre Bråviken, Bråvikens kustvatten, Sillöfjärden eller Marsviken.
c. Söderköpingsåns- (68), Vindåns- (69) samt Storåns (70) avrinningsområden inklusive mellanliggande kustavrinningsområden.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Motalaströms vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1966
-
Pågående
Östergötland
Örebro
Kalmar
Södermanland
Jönköping
2011-03-14 15:39
2019-05-15 16:51

Delprogrammets målsättning är att bestämma bottenfaunans sammansättning och mängd samt att skapa underlag för statusklassning. Bottenfaunaundersökningarna genomförs vart tredje år: 2009, 2012, 2015 o.s.v.
Utvärdering och statusklassning skall göras enligt ”Status, potential och
kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszonen. Naturvårdsverkets handbok 2007:4, utgåva 1, december 2007”. Bottenfauna är en
bra indikator på övergödning genom att de
uppvisar en kraftig respons vid syrebrist och hög
organisk belastning. Metoder: SS-EN ISO 16665:2006 och Naturvårdsverkets handledning för
miljöövervakning ”Mjukbottenlevande makrofauna, trend och områdesövervakning” (2004-09-29). Provtagningstid: maj-juni, vart tredje
år. Fasta provpunkter används. Inom varje havsbassäng (bilaga 3 i programmet) har 5 stationer tagits fram. Vid varje station tas ett hugg och insamlade bottendjur bestäms normalt till art. Konservering av prover kan göras med
etanol istället för formalin. Varje hugg sållas, sorteras och redovisas var för sig. Sediment från varje bottenfaunastation provtas med avseende på torrsubstans och glödförlust.
Undersökningstyper Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning
Startår 2009 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 2009 - Var tredje år SMHI
BQI 2009 - Var tredje år SMHI