NMÖ, Sjöar omdrevsstationer

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Det nationella omdrevsprogrammet startade 2007. Tidigare genomfördes nationella yttäckande sjöinventeringar genom så kallade Riksinventeringar ungefär vart femte år.

Programmet omfattar provtagning av vattenkemi i ca 800 sjöar per år. Under en sexårsperiod provtas varje år 800 nya sjöar, varefter omdrevet börjar om och sjöarna provtagna det första året provtas igen. Ett omdrev av sjöar under sex år omfattar därmed 4 800 sjöar. Provtagningen sker under höstcirkulationen.

Urvalet av omdrevssjöar ska vara representativt och yttäckande för hela Sverige. Sjöarna är utvalda genom en stratifierad slumpning ur SMHI:s sjöregister så att resultaten kan räknas om till att beskriva fördelningen av tillståndet i alla Sveriges sjöar > 1 ha.

Syftet med omdrevsprovtagningarna är att:
1) möjliggöra en bra uppföljning av de nationella miljömålen
2) utgöra underlag till kontrollerande övervakning enligt vatten vårds­förvaltningen
3) svara mot internationella krav på rapportering
4) utgöra underlag för vidareutveckling av bedömningsgrunderna
5) ligga till grund för officiell statistik och kunna ge en årlig bild av miljötillståndet i Sverige

Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
2007
-
Pågående
Norrbotten
Kronoberg
Kalmar
Västra Götaland
Halland
Västerbotten
Värmland
Gävleborg
Jämtland
Västmanland
Dalarna
Örebro
Södermanland
Stockholm
Gotland
Skåne
Jönköping
Uppsala
Blekinge
Östergötland
Västernorrland
2011-03-17 20:54
2020-02-13 10:50

Se kvalitetsdeklaration av delprogrammet
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vanadin 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö