RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att beskriva tillstånd och utveckling hos vattendrag, främst med avseende på eutrofiering. Data kommer även att bidra till att förbättra bedömningsgrunderna. Programmet ger underlag till statusbedömning enligt vattenförvaltningen och till miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.
Delprogrammet kommer på sikt att ge en bild av utvecklingen av övergödningen av vattendragen.
Programmet är ett gemensamt delprogram mellan Mälarlänen.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Södermanland
2011-05-17 15:27
2016-12-27 16:37

Påväxtalger regional MÖ Södermanlands län (uppdaterad i mars 2009)
Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 2009 Slutår 2014
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
IPS-index för Kiselalger 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 2009 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Södermanlands län