RK, Vitåforsgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll för Vitåforsgruvan i Malmberget (LKAB). Vattenkemi mäts i Linaälven uppströms och nedströms gruvan samt i Naalojärvi, Naalojärvibäcken och Kuorasjoki. Det är olika provtagningsfrekvenser i olika stationer.

Fram till år 2014 har även 9 sjöar (omgivningsstationer) undersökts 2 ggr per år sedan början av 1990-talet.
Godkänd
2022-02-04 10:30
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med LKAB.
Sötvatten
Löpande program
Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB)
RK, Recipientkontroll
1997
-
Pågående
Norrbotten
2011-11-01 10:33
2022-03-29 11:16

Recipientkontroll i Vitåforsgruvan Malmberget, LKAB.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 1997 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1997 - - LKAB
Vattenfärg 1997 - - LKAB
Grumlighet 1997 - - LKAB
Näringsämnen 1997 - - LKAB
Frekvensen varierar mellan 4 och 40 ggr per år för olika stationer
Totalkväve 1997 - - LKAB
Totalfosfor 1997 - - LKAB
Ammonium 1997 - - LKAB
Järn 1997 - - LKAB
Mangan 1997 - - LKAB
TOC 1997 - - LKAB
Kisel 1997 - - LKAB
Fosfat 1997 - - LKAB
Prioriterade ämnen 1997 - - LKAB
Frekvensen varierar mellan 4 och 40 ggr per år för olika stationer
Kadmium och kadmiumföreningar 1997 - - LKAB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1997 - - LKAB
Bly och blyföreningar 1997 - - LKAB
Nickel och nickelföreningar 1997 - - LKAB
Temperaturförhållande 1997 - - LKAB
Temperatur 1997 - - LKAB
Särskilda förorenande ämnen 1997 - - LKAB
Frekvensen varierar mellan 4 och 40 ggr per år för olika stationer
Arsenik 1997 - - LKAB
Nitrat 1997 - - LKAB
Krom 1997 - - LKAB
Zink 1997 - - LKAB
Koppar 1997 - - LKAB
Uran 2015 - - LKAB
Salthaltsförhållanden 1997 - - LKAB
Konduktivitet 1997 - - LKAB
Försurning 1997 - - LKAB
Frekvensen varierar mellan 4 och 40 ggr per år för olika stationer
pH 1997 - - LKAB
Alkalinitet 1997 - - LKAB
Sulfat 1997 - - LKAB
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1997 - - LKAB
Klorid 1997 - - LKAB
Kalcium 1997 - - LKAB
Kobolt 1997 - - LKAB
Vanadin 1997 - - LKAB
Kalium 1997 - - LKAB
Natrium 1997 - - LKAB
Suspenderade ämnen 1997 - - LKAB
Glödrest 1997 - - LKAB
Magnesium 1997 - - LKAB
Fluor 1997 - - LKAB
Totalaluminium 1997 - - LKAB
Barium 1997 - - LKAB
Strontium 1997 - - LKAB
Molybden 1997 - - LKAB