SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional förtätning av det nationella screeningprogrammet
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
SCR, Screening
2008
-
Pågående
Norrbotten
2015-01-22 08:47
2023-03-03 11:56

Regional förtätning inom det nationella screeningprogrammet samt riktade undersökningar. Vattenprover från ett antal lokaler i Norrbotten analyserades med avseende på prioriterade och särskilt förorenande ämnen.
Undersökningstyper
Startår 2016 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
TOC 2019 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Löst organiskt kol 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Prioriterade ämnen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Kadmium och kadmiumföreningar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Alaklor 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Antracen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Atrazin 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Bensen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Bromerad difenyleter 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Kloroalkaner, C10-13 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Klorfenvinfos 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Klorpyrifos 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
1,2-dikloretan 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Diklormetan 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Diuron 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Endosulfan 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Fluoranten 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Hexaklorbensen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Hexaklorbutadien 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Hexaklorcyklohexan 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Isoproturon 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Bly och blyföreningar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Naftalen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Nickel och nickelföreningar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Oktylfenol 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Pentaklorbensen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Pentaklorfenol 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Simazin 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Tributyltenn föreningar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Triklorbensener 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Triklormetan (kloroform) 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Trifluralin 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Cybutryn/Irgarol 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Aklonifen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Aldrin 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Dieldrin 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Endrin 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
DDT 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Isodrin 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Koltetraklorid 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Trikloreten och Tetrakloreten 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Benso(a)pyrene 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Cypermetrin 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Alfa-hexaklorcyklohexan 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Terbutryn 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Benso(g,h,i)perylen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Benso(b)fluoranten 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Benso(k)fluoranten 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Kinoxifen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Dikofol 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Bifenox 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Diklorvos 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Heptaklor 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Särskilda förorenande ämnen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Arsenik 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Krom 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Zink 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Koppar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Triclosan 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
MCCP 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Bisfenol A 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Nonylfenoletoxilater 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Bentazon 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Diklorprop 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Glyfosat 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Kloridazon 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
MCPA 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Metribuzin 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Metsulfuronmetyl 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Pirimikarb 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Sulfosulfuron 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Ammoniak 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Dioxiner 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Diflufenikan 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Uran 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
17-alfa-etinylöstradiol 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Diklofenak 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
17-beta-östradiol 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Försurning 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
pH 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Alkalinitet 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Sulfat 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Kalcium 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Kalium 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Natrium 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Magnesium 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter